CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tak i urbana miljöer för att minska risken för översvämning vid skyfall

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Kaj Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Erik Kjellström
Bygg & teknik Vol. 2016 (2016), 4, p. 48-50.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Hur påverkar framtida klimatscenarier översvämningsrisken i urbana områden? Vilka regnmängder klarar befintliga dagvattensystem? Går det att använda den byggda miljön mer effektivt för att hantera dagvatten? Gröna och blåa lösningar är ett hett ämne när det gäller ekosystemtjänster och för att effektivisera dagvattenhanteringen i tätbebyggda områden. I ett nystartat projekt på Chalmers kommer blåa och gröna lösningar att testas och modelleras. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-01. Senast ändrad 2016-06-01.
CPL Pubid: 237193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur