CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vägen mellan hemmet och hållplatsen - utveckling av ett kvalitetsredskap för dialoger i stadsplaneringsprocessen

The Way between Home and Transit Stop - Developing A Quality Tool for Dialogues in Urban Planning Processes

Karin Berg (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 23687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-03-11
Tid:
Lokal: