CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kunder och leverantörer i öppna respektive slutna innovationssamarbeten

Lisa Melander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Öppen innovation – i teori och praktik p. 201-218. (2016)
[Kapitel]

Ett öppet samarbete där kunder kan ta del av leverantörers kunskap kan ge klara fördelar i utvecklingen av nya produkter. För att skapa ett öppet samarbete krävs att företagen öppnar upp sina gränser och samtidigt hanterar riskerna med att förlora kunskap. Syftet med detta kapitel är att visa hur företag i olika situationer hanterar behovet av öppenhet tillsammans med risken att förlora kunskap. Genom att studera sex kund- och leverantörssamarbeten, identifierar och diskuterar vi möjligheter och utmaningar i relativt öppna och relativt slutna sam-arbetsprojekt. Vi ger också några praktiska råd om hur man kan hantera dessa samarbeten.Denna post skapades 2016-05-20.
CPL Pubid: 236789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur