CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals (Soft Matter (2008) 4 (2238-2244))

Merima Hasani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; E.D. Cranston ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; D.G. Gray
Soft Matter (1744-683X). Vol. 11 (2015), 37, p. 7440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 236312

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)