CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Behavioral Software Engineering

Per Lenberg (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2016-04-15. Senast ändrad 2016-04-29.
CPL Pubid: 234771

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Towards a Behavioral Software Engineering


Behavioral software engineering: A definition and systematic literature review


Examination

Datum: 2016-05-20
Tid: 13:15
Lokal: 520
Opponent: Professor Stefan Wagner