CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of neutral atoms on tokamak edge plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Peter J Catto ; Per Helander
Physics of Plasmas Vol. 8 (2001), p. 5214.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur