CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear neoclassical transport in toroidal edge plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander
Physics of Plasmas Vol. 8 (2001), p. 3305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur