CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of poloidal density variation of neutral atoms on the tokamak edge

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander ; Peter J Catto
Physical Review Letters Vol. 89 (2002), p. 225003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur