CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling edge plasma rotation through poloidally localized refueling

Per Helander ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Peter J Catto
Physics of Plasmas Vol. 10 (2003), p. 4396.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur