CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue currents with prescribed annihilator ideals on singular varieties

Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). Vol. 279 (2015), 1, p. 333-358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Given an ideal J on a complex manifold, Andersson and Wulcan constructed explicitly a current R^J such that the annihilator of R^J is J, generalizing the duality theorem for Coleff–Herrera products. We describe a way to generalize this construction to ideals on singular varieties.Denna post skapades 2015-12-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 228898

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys
Geometri

Chalmers infrastruktur