CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Empirical Taxonomy of Advanced Manufacturing Technology

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik)
International Journal of Operations and Production Management (0144-3577). Vol. 20 (2000), 12, p. 1446-1476.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2284

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur