CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att avveckla befintliga- och utveckla nya utbildningsprogram utan en kris

Caroline Ingelhammar (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Patrik Höstmad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Kaj Suneson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

I höst börjar de första studenterna på de nya omgjorda utbildningarna inom Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. De förändringar som genomförs gäller de första tre åren och de utbildningar som idag benämns Väg-och vatten, Byggingenjör samt Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggsektorn. Vi har idag tre populära program som länge har haft högt söktryck. Förändringen har därför inte skett ur en kris som brukligt är, utan anledningen till förändringen är målet att skapa en mer modern utbildning utgående från examensmålen och med tydligare kopplingar och progressioner mellan kurser i programmen. Den kunskap studenterna får i en kurs ska de utveckla och ha nytta av i andra kurser. En röd tråd ska löpa genom hela utbildningen och studenterna ska förstå helheten och sammanhangen En stor förändring är att flera kurser kommer att samordnas mellan programmen. Under de första två åren samläser högskoleingenjörsstudenterna och civilingenjörsstudenterna mycket. Det tredje året gör studenterna ett profilval mot en tydlig yrkesinriktning. För de som valt att studera till civilingenjör finns masterprogram som bygger vidare på profilerna. Inriktningarna har delvis tillkommit för att möta och tillgodose byggbranschen önskemål och efterfrågan av ingenjörer. Förnyelse och kvalitetshöjning genom bland annat tydligare koppling mellan utbildningens innehåll och examensmål. Strävan att förbättra utbildningarna genom att utgå från examensmålen till lärandemål, examination och därefter lärandeaktivitet. Processen har varit iterativ där information och workshops riktade till lärare, studenter och avnämare pågått under 5 år. Idag är programstrukturen klar för årskurs 1 och 2, medan arbete fortfarande pågår med strukturen på profilerna i åk 3. I årskurs 1 finns färdiga kursplaner och lärandeaktiviteter som ska genomföras från och med hösten. Parallellt intensifieras arbetet med att fastställa de sista detaljerna i kursplaner för årskurs 2. På detta sätta fortsätter utvecklingsarbetet i de högre årskurserna parallellt med att programmets första år genomförs.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2015-12-10.
CPL Pubid: 227805

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Lärande
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur