CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ämnesstråks-, lärsekvens- och profilansvariga som stöd i programutveckling

Patrik Höstmad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Caroline Ingelhammar (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Kaj Suneson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Tre nya program inom Samhällsbyggnadsteknik har varit och är under utveckling på Chalmers och hösten 2015 började de första studenterna. Programmen ersätter Väg- och vattenbyggnad, civilingenjör, Byggteknik, högskoleingenjör samt Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggteknik. I utvecklingsarbetet har huvudmålet varit att utgående från högskoleförordningens examensmål skapa en för studenterna tydlig progression i sju ämnesstråk som löper genom programmet. Metoden har varit ett systematiskt arbete utifrån lärcentrerad undervisningsplanering och med ett brett engagemang från lärarkollegiet, tillsammans med en kontinuerlig avstämning mot studenter och avnämare. Helhet och översikt kommer tidigt tillsammans med grunder och en introduktion till varje ämnesstråk i ett försök att skapa bättre förståelse för delen i helheten och målet vid resans slut. Därefter sker en påbyggnad inom varje ämnesstråk och i årskurs 3 profilerar sig studenterna inom en vald profil som samlar några av de sju ämnesstråken. Samtidigt sker även en systematisk utveckling av studenternas generiska färdigheter genom hela programmet och dessa och dess progression organiseras i sju lärsekvenser. Både ämnesstråk och lärsekvenser löper över flera kurser och kurser inrymmer flera ämnesstråk och lärsekvenser vilket ger programdesignen en hög grad av komplexitet. Detta leder till ett återkommande behov av utvärdera och utveckla progressionerna och bevaka att inga viktiga delar i helheten faller bort eller oavsiktligt dubbleras vid förändringar inom enskilda kurser. För detta arbete behövs ofta en djupare och mer uppdaterad ämneskunskap än den mer bredare och översiktliga kunskap som programansvarig kan förväntas besitta. I utvecklingsprocessen har därför en ansvarig lärare engagerats för varje ämnesstråk, lärsekvens och profil. De ämnesstråks-, lärsekvens- och profilansvariga har formellt ingen beslutsrätt eller ansvar utan det kvarstår hos programansvarig, men de har en stor möjlighet att påverka programutvecklingen inom sitt område. Organisationen med de ansvariga har varit så lyckad att vi nu vill permanenta den för den ständigt pågående programutvecklingen när programmen är på plats.

Nyckelord: programutveckling, modernisering, kvalitetshöjning, examensmål, progression, ämneskunskap, generiska färdigheter, organisationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-26. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 224848

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Lärande
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur