CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nationella Nätkurser

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 8 s.
[Rapport]

Nationella nätkurser på svenska kan komplettera och delvis ersätta krisande traditionell utbildning och fortbildning. Videoföreläsningar och nätkurser från högskolor möjliggör en högre kvalitet och mångsidig flexibilitet. Studier blir i princip helt fria och oberoende av tid och rum liksom av antal studerande.

Generellt kan nationella nätkurser på hotade språk stärka språklig och kulturell mångfald. De kan motverka både en enfaldig dominans av engelska och språklig utarmning genom krav på integration av migranter och andra minoriteter.

Nyckelord: kurser, nätbaserade, öppna, flexibla, svenska, kvalitet, språk, mångfald


I linje med högskolans visioner berörs kort hur nationella nätkurser kan motverka ohållbar förskingring även av andra språk och kulturer.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-16. Senast ändrad 2015-08-18.
CPL Pubid: 220699