CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg- och tågtrafik – resultat från EU-projektet HOSANNA

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Bart Van der Aa (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Mats Nilsson ; Maria Rådsten-Ekman ; Jérôme Defrance ; Philippe Jean ; Faouzi Koussa ; Julien Maillard ; Dirk Van Maercke ; Keith Attenborough ; Imran Bashir ; Shahram Taherzadeh ; Hadj Benkreira ; Kirill Horoshenkov ; Amir Khan ; Jian Kang ; Yuliya Smyrnova ; Dick Botteldooren ; Bert De Coensel ; Timothy Van Renterghem ; Ronny Klæboe ; Marjan Mosslemi ; Knut Veisten ; Manuel Männel ; Bruno Vincent ; Jin Yong Jeon ; Hyung Suk Jang ; Joo Young Hong
LjudBladet, Svenska akustiska sällskapet (1403-2317). Vol. 3 (2013), p. 16-28.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Denna artikel ger en kort översikt av bulleråtgärder, resulterande från EU-projektet HOSANNA, för minskning av buller från väg- och spårtrafik under ljudets utbredning. Dessa verktyg inkluderar användning av ny skärmdesign, plantering av träd, förbättringar av mark- och vägytor samt vegetation på byggnadsfasader och tak, med hjälp av naturmaterial, såsom vegetation, jord och andra substrat i kombination med återvunnet material och artificiella element. De akustiska insättningsdämpningarna bedöms genom numeriska beräkningar, perceptuella effekter och kostnadsnyttoanalys. En betydande minskning av buller från väg- och spårtrafik förutsägs för ett 1-m-högt urbant bullerskydd. Detta kan förbättras, upp till ca 10 dB insättningsdämpning, genom att placera ytterligare skydd mellan körfälten. Ett 3 m brett och 0,3 m högt rutnät, ett omsorgsfullt planterat 15 m brett trädbälte samt att ersätta 50 meter asfalterad mark med gräsmark förutspås ge bullerminskningar om 5–8 dB, medan användning av fasadvegetation och gröna tak kan minska nivån på innergårdar med upp till ca 4 respektive 7 dB. Trädbälten visar sig vara mycket kostnadseffektiva och kombinationer av höga skärmar med en rad av träd minskar de negativa effekterna av vind på bullerskärmars insättningsdämpning. Gröna tak kan minska bullret på den tysta sidan av byggnader.

Nyckelord: buller, utomhus, väg, järnväg, skärm, träd, jord, gröna tak, gröna fasader, kostnadsnyttoanalys, indikatorer, lyssningsförsök, enkäter, numeriska metoder, beräkningar, mätningarDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-16. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 218401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur