CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionslogistik

Stig-Arne Mattsson ; Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik)
Lund : Studentlitteratur, 2003. ISBN: 91-44-02899-7.- 590 s.
[Bok]

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som man ska kundanpassa sina produkter. Författarna ger först en teoretisk bakgrund till och förklarar innebörden av de arbetssätt och planeringsmetoder som används idag. Därefter fördjupar de diskussionen om de olika planeringsmetodernas egenskaper och användningsområden. Produktionslogistik vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den fungerar även som redskap för konsulter och yrkesverksamma vid val, utformning och praktisk användning av planeringsmetoder för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga företag.

Nyckelord: Production planning logistics, Production planning logistics, produktionslogistik, prognostisering, huvudplanering, sälj- och verksamhetsplanering, materialstyrning, lagerstyrning, verkstadsplanering, kapacitetsplaneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur