CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisatorisk förstärkning

Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för informatik (Chalmers))
Att åstadkomma Inriktning & samordning p. 308. (2015)
[Kapitel]

Kapitlet belyser det arbete som genomfördes omedelbart efter att länsstyrelsen övertagit ansvar för räddningstjänst i samband med hanteringen av branden i Västmanland. Studien är baserad på en kort etnografisk fältstudie på plats i Ramnäs den 5 augusti 2014. Genomförda observationer presenteras i ett antal utvalda episoder som syftar till att synliggöra viktiga aspekter i att förstärka organiseringen i Ramnäs. Studien visar att samlokalisering, mötesstrukturer, informationshantering och teknikanvändning är centrala aspekter för att åstadkomma en förstärkt organisering. Dock visar studien att hanteringen av dessa aspekter sker ad-hoc baserat när problemen uppkommer och att lösningarna är pragmatiska där lokalt gripbara resurser och material tas i anspråk. Den organisatoriska förstärkningen sker i en dominerande grad i form av icke-självmedveten design vilket också leder till att de lösningar som skapas också leder till nya problem som behöver lösas. Resultaten från studien pekar på ett ökat behov av designkompetens för att utifrån ett självmedvetet designarbete forma och anpassa organiseringen för att på ett bättre sätt uppnå de fördelar som den förstärkta organiseringen syftar till.

Nyckelord: Ledning, Samverkan, Teknikanvändning, Lägesbild, OrganiseringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-12. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 216999

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för informatik (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Interaktionsteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur