CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Assessment of ventilation Performance with the Aid of Numerical Simulations

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik) ; S. Holmberg ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Building and Environment Vol. 32 (1997), p. 497-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur