CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ISO 9000: Erfarenheter från certifierade företag

Sverker Alänge (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Mats Lundqvist (Institutionen för arbetsorganisation) ; Johan Gustafsson ; Rasmus Johansson ; Per-Anders Edh
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. - 28 s.
[Rapport]

Idag har många svenska företag fått ISO 9000-certifikat genom tredjeparts bedömning, antingen via SIS, Norsk Veritas, Lloyd's eller British Standard Institute. De flesta företagen har antingen certifierats enligt ISO 9001 eller ISO 9002. I september 1992 hade 34 företag certifierats genom Norsk Veritas och det fanns 72 certifierade företag på SIS lista. Det finns dock många olika synpunkter angående värdet av en certifiering. Vissa anser att den är grundläggande för ett gott kvalitetsarbete och andra anser att det verkar vara en krånglig pappersexercis utan större inverkan på kvalitetsresultatet. Juran väckte en del uppståndelse och eftertanke när han 1989 sa "Se gärna till att uppfylla ISO 9000 men låt det inte störa kvalitetsarbetet". Denna rapport baseras på en undersökning för att ta reda på hur det verkligen förhåller sig i svenska företag. Den är utförd av teknologer som deltagit i en kurs i "Industriell kvalitetsteknik" vid Chalmers tekniska högskola. Var och en av teknologerna har haft som uppgift att ta kontakt med ett svenskt företag som certifierats enligt ISO 9001 eller ISO 9002. Uppgiften gällde att undersöka vilka positiva och negativa erfarenheter de certifierade företagen har av certifieringsprocessen och vilka resultat de uppnått internt och externt på grund av ISO 9000. Teknologerna delades in i grupper om 5-7 personer där var och en ringde ett företag under november-december 1992. Därefter sammanställde varje grupp en liten rapport baserad på 5-7 intervjuer. De analyserade de viktigaste positiva och negativa synpunkterna från dessa intervjuer. De undersökte om det fanns något gemensamt i svaren, eller om företagen hade olika erfarenheter och då försökte de komma fram till vad detta kunde bero på. Genom den egna direkta kontakten med ett företag och den gruppvisa diskussionen och författandet av en rapport har teknologerna kunna skaffa sig egna kunskaper om ISO 9000. I storgrupp presenterade därefter de olika smågrupperna sina rapporter och diskuterade resultaten. Baserat på denna diskussion, smågruppsrapporterna och ifyllda intervjuformulär har därefter tre teknologer sammanställt resultatet till föreliggande rapport.

Nyckelord: ISO 9001, ISO 9002, certifiering, svensk industri, kvalitetssystem, certifieringsprocess, effekterDenna post skapades 2015-03-26. Senast ändrad 2015-03-26.
CPL Pubid: 214385

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)
Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur