CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral geometry and asymptotically conic convergence

Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Communications in analysis and geometry (1019-8385). Vol. 16 (2008), 4, p. 735--798.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur