CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entropy dissipation and long-range interactions

R. Alexandre ; L. Desvillettes ; C. Villani ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Arch. Ration. Mech. Anal. (0003-9527). Vol. 152 (2000), 4, p. 327-355.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur