CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gemenskapslokal för äldre hyresgäster

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 41 s.
[Bok]

Sammanfattningsvis kan man säga att denna korta studie visar att en intressant utveckling är på gång i Göteborg vad gäller utvecklandet av trygghetsboende för äldre. År 2010 visade studien Vem ska värna om tillgängligheten? (Lindahl, Martini, Malmqvist 2010) att det i stort sett saknas incitament för att skapa bättre boende för äldre. Ofta finns kunskaper om vad som behöver åtgärdas, men ändå satsas inte mycket på att förbättra det befintliga bostadsbeståndet. De faktorer i boendet som mest engagerar äldre hyresgäster är hyran, trivseln och tryggheten. Fysisk tillgänglighet engagerar först när man drabbas av sjukdom eller liknande. Äldre hyresgäster vill inte vara till besvär och därför nås inte fastighetsägaren av information om brister i tillgänglighet eller användbarhet. Mycket mer behöver förbättras för att önskade effekter ska uppnås i kommunen när det gäller boende för seniorer och förbättrad tillgänglighet. Det som nu görs inom bostadsföretag som Poseidon visar att en mycket positiv förändring är på gång. Denna studie pekar på några av framgångsfaktorerna när det gäller utveckling av det befintliga bostadsbeståndet till att bättre passa för äldre hyresgäster: Att man startar utvecklingen i stadsdelar eller bostadsområden där goda fysiska och sociala förutsättningar finns, att bostadsföretag och äldreomsorgen samarbetar, att utvecklingsarbetet är förankrat ändå upp i bostadsföretagets ledning, inte minst, att man finner en projektledare som har stort engagemang för att förbättra för äldre hyresgäster.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-12. Senast ändrad 2015-03-12.
CPL Pubid: 213712

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur