CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur) ; Bosse Berman ; Julia Fredriksson (Institutionen för arkitektur) ; Nils Björling (Institutionen för arkitektur)
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, 19. – 21. april 2007, Århus (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

När motorledernas vägorienterade bebyggelser inte längre befinner sig i externa lägen utan successivt inlemmas i stadsregionerna, förändras deras roll och därmed kraven på hur de formas och knyts till staden i övrigt. Projektet Trafikala stadslandskap undersöker mobilitet, bebyggelsemönster och stadsfunktioner i vägorienterade miljöer i syfte att klargöra villkor och möjligheter för förändringar på stadsplanenivå förenliga med hållbar stadsutveckling. Medelstora städer är särskilt intressanta här eftersom de ofta utgör viktiga noder i regional och interregional mobilitet och samverkan. De har också vanligtvis en gammal stadskärna med närliggande bostadsområden och med direkt anknytning till flera olika transportsystem som skall koordineras med de nya vägmiljöerna. Konferensinlägget presenterar projektets upplägg och inledande undersökningar. Med stöd av internationell teoribildning inom stadsbyggnad, mobilitet och hållbar utveckling och i dialog med eget arkitekt- och utvecklingsarbete analyseras ett antal trafikala stadslandskap i mellanstora svenska städer. Fyra aspekter prövas: 1) Områdenas kopplingar till stadens trafiksystem som helhet; 2) deras relation till stadskärnan och större noder; 3) bebyggelsens rumsliga konfigurationer, markutnyttjande kring vägar/motorleder och kontakt med omgivande bebyggelser; 4) de anslutande trafikledernas kvaliteter och utvecklingsmöjligheter som stadsrum. Målet är att leverera ett antal analyser, jämförande exempel och illustrativa, tentativa typlösningar som kan tjäna som underlag för idédiskussioner inför planering på lokal och regional nivå. I Sverige sker idag en ökad samverkan mellan olika parter i planerings- och genomförandeskedet, t ex mellan Vägverket, Banverket och Boverket eller mellan olika kommuner. Däremot finns alltför lite forskning kring sammanhållna, gestaltningsrelaterade utvecklingsfrågor och analyser av referensexempel när det gäller stadslandskapens vägmiljöer. Här förväntar vi oss att forskningsprojektet kan bidra med såväl teoriutveckling som väsentlig, praktiskt tillämpbar kunskap. Samverkan sker i projektet mellan Chalmers Arkitektur, KTH Samhällsbyggnad och miljö, Helsingborgs stad och Skaraborgsstad (samverkan mellan flera orter). Linköping, Jönköping och efter hand fler städer avses också att anslutas till projektet som dialogpartners.

Nyckelord: stadslandskap, trafik, vägmiljöer, designbaserad forskning, bebyggelse, mobilitetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 212824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitektur

Chalmers infrastruktur