CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning

Maria Vikström ; Lars-Göran Gustafsson ; Jonas German (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering) ; Gilbert Svensson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering)
: External organization, 2004.
[Rapport]

Rapporten beskriver hur numeriska modeller, främst MIKE 21, använts för att ta fram en generell beräkningsmetodik för bedömning av dagvattendammars avskiljningsförmåga. En modellbaserad fallstudie har genomförts för att studera de påverkansfaktorer som styr avskiljningen i en dagvattendamm.

Nyckelord: dagvatten, dammar, beräkning, Mike21Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 2071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur