CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtidens VårdArbete. Proaktivt förändringsarbete för hållbart arbetsliv

Caroline Jarebrant ; Jan Johansson Hanse ; Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Kerstin Ulin ; Jörgen Winkel
Göteborg : Swerea IVF AB, Mölndal, 2014. - 26 s.
[Rapport]

Projektets övergripande hypotes utgår från att riskfaktorer för mental och fysisk ohälsa kan minskas, genom att arbetsmiljöarbetet integreras i utvecklings- och effektiviseringsarbetet. Verktyget Ergonomisk VärdeFlödesAnalys (ErgoVFA) har vidareutvecklats för att stödja förändringsprocessen. Tre vårdenheter arbetade med ErgoVFA (värdeflödesanalys med arbetsmiljöperspektiv) och två använde traditionell värdeflödesanalys (VFA). Ett gemensamt tillvägagångssätt tillämpades men där förändringsprocessen utgick från respektive vårdenhets behov och förutsättningar. Handlingsplanerna (central del i processen) innehöll mellan åtta och 39 förändringsförslag. Handlingsplanerna tyder på att ErgoVFA genererar fler förslag än traditionell VFA. Effektivitet beaktas i lika omfattning. ErgoVFA tenderar att i högre grad fokusera den psykosociala arbetsmiljön. När endast patientkvalitet prioriteras, noteras risker för försämringar i arbetsmiljön. Resultaten tyder på att ErgoVFA jämfört med VFA medför effekter på förändringsarbetet som skulle kunna leda till högre grad av organisatorisk hållbarhet. Beträffande upplevd förändring under projekttiden visade resultaten att ErgoVFA-enheterna upplevde den ”psykosociala arbetsmiljön” som signifikant bättre jämfört med VFA-enheterna. I projektet framkommer att ErgoVFA skapar engagemang och ger möjlighet till helhetslösningar. En arena för kommunikation skapas, där kontinuitet i analysarbetet över tid möjliggörs. ErgoVFA har vidareutvecklats där arbetsgången förtydligats och verktyget som ett processinstrument betonas. I vidareutvecklingen har förenkling av handledningstext och bedömningsmallar eftersträvats.

Nyckelord: värdeflödesanalys, ergonomi, arbetsmiljö, sjukvård, ledarskapDenna post skapades 2014-11-26. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 206658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Folkhälsovetenskap
Yrkesmedicin
Tillämpad psykologi
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur