CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtuell produktionsplanering med BIM och visualisering

SBUF rapport Nr 12851

Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Viklund Tallgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Roger Andersson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 31 s.
[Rapport]

Denna rapport presenterar resultatet från en genomförd förstudie som undersöker möjligheten med en ny planeringsmetodik dvs. Virtuell Produktions Planering (VPP). Avsikten med planeringsmetodiken är att få olika delaktiga aktörer i projektet att samarbeta och utnyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan det verkställs i verklig produktion. VPP utnyttjar 3D-visualisering (interaktiv visualisering/Virtual Reality) och BIM-modellen under denna process. Arbetsordningen för denna planeringsprocess är följande: 1.BIM-modell och dess komponenter från projektering grupperas efter yrkesgrupper dvs. vem som har ansvaret att installera/bygga dessa under byggproduktionen. 2.De olika ansvariga yrkesgrupperna får sina tilldelade komponenter som de tid- och resurssätter. 3.Modellen och dess komponenter byggs sedan ihop i rätt ordning gemensamt av de olika involverade yrkesgrupperna och resultatet är en tidplan som visualiseras i 4D. Vad denna förstudie rapporterar så finns stora möjligheter till en effektivare planeringsprocess med VPP. De framtagna VPP-prototyperna under förstudien har visat att det är tekniskt möjligt att implementera ett VPP-system. Vidare visade observationsstudien från en strukturplaneringsworkshop på utvecklingspotential av den befintliga processen. Observationsstudien visade även att denna typ av workshop ger bättre: • granskning och identifiering av felkällor i projekteringen • testning och granskning av byggbarhet av projektet • sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion • laganda och Team Building för projektet • gemensam målbild och målplan I slutändan skulle VPP med största sannolikhet tillföra ökad tillförlitlighet och effektivitet i produktionen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-17. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 205896

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Produktion
Byggproduktion
Mänsklig interaktion med IKT
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Chalmers infrastruktur