CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning, Del 1: Last av luftstötvåg

Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012. ISBN: 978-91-7383-266-3.- 129 s.
[Rapport]

I samhället finns en starkt varierad bebyggelse med olika byggnader som i varierande omfattning löper risk att utsättas för extrem dynamisk belastning. Denna last kan orsakas av naturliga fenomen eller häröra från olika typer av olyckor. En extremare variant kan även uppstå i aktioner vilka syftar till avsiktlig skada, såsom väpnat angrepp i samband med grov kriminalitet och/eller terrorism. En viktig uppgift för Räddningsverket är att förebygga olyckor i den normala vardagen samt begränsa dess effekter när sådana ändå inträffar. I egenskap av expertmyndighet inom detta område åligger det Räddningsverket att inneha, förvalta samt utveckla sådan kunskap. Häri presenterat material är en del i arbetet att uppfylla detta mål. Denna publikation utgör den första delen i projektet Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning, vars huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om bebyggelsens förmåga att absorbera och motstå de avsevärda påfrestningar den utsätts för vid en explosionsbelastning. I publikationen presenteras en definition på olika graderade hotbilder samt grundläggande riktvärden för vilka lastnivåer som byggnader och människor kan motstå.. Vidare ges en övergripande bild av de fenomen som uppstår i samband med en explosion och luftstötvågens egenskaper karakteriseras med hänsyn till laddningens storlek, tid och avstånd. En övergripande litteraturstudie påvisar de betydande effekter som kan fås vid explosion i bebyggelsen jämfört med i det öppna. Betydande vikt läggs även på jämförelse av stötvågsparametrar framtagna med hjälp av det generella finita elementprogrammet Autodyn och det utifrån försök empiriskt sammanställda programmet ConWep. Utifrån detta ges en ökad förståelse om de positiva och negativa tryckfaserna, vilket resulterar i en lastbild som skiljer sig från den som vanligen presenteras i litteraturen.

Nyckelord: Explosion, impulsbelastning, stötvåg, tryck, impuls, bebyggelse, dynamisk strukturell respons, Autodyn, byggnaders tålighet, människors tålighet


Rapporten är publicerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och finns att ladda ner på https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/Skyddsrum/Litteratur/ Filnamn på MSB:S hemsida: L02-102_Last av luftstötvåg.pdf Publikationsnummer: MSB449Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-25. Senast ändrad 2014-10-02.
CPL Pubid: 203322

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur