CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite Element Strategy for Acoustic Problems

Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Sound and Vibration Vol. 226 (1999), 5, p. 905-922.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-10-13.
CPL Pubid: 20177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur