CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast simulation of Gaussian random fields

Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; J. Potthoff
Monte Carlo Methods and Applications (0929-9629). Vol. 17 (2011), 3, p. 195-214.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Fast Fourier transforms are used to develop algorithms for the fast generation of correlated Gaussian random fields on rectangular regions of ℝ d. The complexities of the algorithms are derived, simulation results and error analysis are presented. © de Gruyter 2011.

Nyckelord: Fast Fourier transform , Gaussian random fields , SimulationDenna post skapades 2014-07-09. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 200348

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur