CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brukarens uppfattning av inomhusmiljön-En fältundersökning av en modern kontorsbyggnad

The users perception of the indoor environment-A field survey in a modern office building

Magnus Bengtsson (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 190 s.
[Licentiatavhandling]

Föreliggande licentiatuppsats beskriver hur ett modernt kontor uppfattas av de som arbetar i byggnaden dagligen, speciellt med hänsyn tagen till åsikter om inomhusklimatet. Projektets grundtanke var att genom en tvärvetenskaplig jämförelse av mätdata söka subjektiva samband mellan olika aspekter på trivsel med arbetsplatsen och hur det termiska klimatet uppfattas i ett modernt kontor. Byggnaden där undersökningen har utförts är ABB-Business Center i Mölndal söder om Göteborg. Baserat på resultat från en egen analys av data från en större internationell undersökning av inomhusklimatet i kontor i Europa, (SMART CONTROLS AND THERMAL COMFORT, SCATS), formulerades en metodik för att i fält fånga upp brukarnas uppfattning om sin arbetsplats och arbetssituation. Metodiken möjliggör även en samtidig mätning av det termiska inomhusklimatet vid den aktuella arbetsplatsen. Metodiken tillämpades i fält under en vinter- respektive en sommarsäsong för att kunna jämföra brukarnas åsikter om inomhusklimatet och byggandens förmåga att kompensera för stora avvikelser mot normaltillståndet för uteklimatet. Inledningsvis ges en kort förklaring av SCATS-projektet och analysen av SCATS-data. Denna beskrivning följs av en detaljerad presentation av undersökningsobjektet (byggnaden), en redogörelse för hur uteklimatet har varierat vid undersökningsperioderna och hur undersökningen gått tillväga. Tyngdpunkten i rapporten är presentationen av utfall av respondenternas uppfattning om sin arbetsplats, statistiskt signifikanta kopplingar dem emellan och samvariationer med uppmätta fysikaliska mätdata. Presentationen av enkät och mätdata följs av en sammanfattning av de observationer som gjorts under datainsamlingen med avseende på byggnadens förmåga att leva upp till projekteringsförutsättningar. Slutligen ges en övergripande beskrivning av respondenternas uppfattning om sin arbetsplats, enklare analytiska resultat baserade på respondenternas åsikter om sin arbetsplats och en klassning av byggnaden enligt Svenska inneklimat institutets rekommendationer. Undersökningen resulterar inte i några anmärkningsvärda fynd utan bekräftar en rad slutsatser från tidigare studier. Generellt uppfattar de anställda i kontorsdelen av undersökningsobjektet sin arbetsplats som positiv med avseende på inomhusmiljön. Byggnaden påverkas marginellt av klimatvariationer under sommar och vinter. Undersökningen visar att man kan använda laborativa metoder för bedömning av det termiska klimatet ut i fält.

Nyckelord: termiskt inneklimat, brukarens uppfattning, fältundersökningDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-02-07
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology 2003:01