CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Postprocessing Techniques and h-Adaptive Finite Element-Eigenproblem Analysis

Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 79 (2001), 22-25, p. 2039-2052.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-10-13.
CPL Pubid: 19813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur