CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of simple and Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based superalloys - II. Oxide scale failure

Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Oxidation of Metals Vol. 60 (2003), 1-2, p. 83-101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur