CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urban Qualities: ett kunskapsområde

Axel Demker ; Joakim Forsemalm (Mistra Urban Futures)
Göteborg : Mistra Urban Futures, 2013. - 35 s.
[Bok]

Den här kunskapsöversikten är ett försök att utkristallisera relevant forskning såväl som praktisk kunskap för Mistra Urban Futures om urbana kvaliteter. Översikten är kopplad till ett arbete som genomförts under vår och höst 2011 med syfte att skapa underlag för den Strategiska plan som utgör grunden för Mistra Urban Futures planering och aktiviteter. Un- der våren 2011 arbetade sex grupper med varsitt kunskapsfält – urbana kvaliteter, urban för- ändring (”transitions”), urbana kulturer, urbana rättigheter, urban tillgänglighet och urban uthållighet. Tanken var att dessa skulle utgöra de sex bärande fokusområdena för centrets verksamhet. Sedermera kom dessa sex områden att slås ihop till tre - FAIR, GREEN och DENSE – vilka nu utgör de tre övergripande problem- och kunskapsområdena för Mistra Urban Futures.Denna post skapades 2014-02-19.
CPL Pubid: 193997

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kulturvård (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Fysisk planläggning

Chalmers infrastruktur