CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010

Julia Hansson ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
IVL Report No B2083 : Chalmers University of Technology, 2013. - 100 s.
[Rapport]

Syftet med denna studie är att uppdatera och utvidga författarnas analys, från 2010, av möjligheterna för förnybara drivmedel i Sverige till 2030. Rapporten innehåller en sammanställning av andra aktörers visioner för utvecklingen av förnybara drivmedel, en sammanställning av styrmedel för förnybara drivmedel, en kartläggning av befintlig och planerad produktionskapacitet för biodrivmedel i Sverige och utblick mot övriga världen, en diskussion kring Sveriges framtida importmöjligheter, en kartläggning av situationen för infrastruktur och fordon, och slutligen scenarier för utvecklingen av förnybara drivmedel i Sverige till 2030 med olika antaganden för utvecklingen av den inhemska produktionskapaciteten av biodrivmedel, mängden import och mängden el till fordon. Studiens analyser baseras på litteraturstudier, kontakter med aktörer inom området och på resultaten från egna scenarier. Scenarierna ger en bild av att det möjliga bidraget från förnybara drivmedel, till den svenska vägtransportsektorn, kan ligga inom intervallet 7–16 TWh år 2020 och 13–30 TWh år 2030 (varav 5–13 TWh år 2020 och 13–26 TWh år 2030 utgör det möjliga inhemska bidraget dvs utan import).

Nyckelord: Förnybara drivmedel, produktionskapacitet, vägtransporter, scenarier, SverigeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-24. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 193052

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur