CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L-2-Extension of partial derivative-closed form

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Illinois Journal of Mathematics (0019-2082). Vol. 56 (2012), 1, p. 21-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Generalizing and strengthening a recent result of Koziarz, we prove a version of the Ohsawa-Takegoshi-Manivel theorem for partial derivative-closed forms.

Nyckelord: holomorphic-functions, extension theorem, ohsawa-takegoshiDenna post skapades 2014-01-20. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 192890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur