CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Stockholm : Logistikföreningen Plan och Chalmers tekniska högskola, 2014. - 55 s.
[Rapport]

Den här rapporten redogör för en enkätstudie om hur svenska tillverkande och distribuerande företag utformat sina lagerstyrningssystem, om vilka metoder (periodbeställning, beställningspunkt, täcktid, MRP, kanban)som används, hur de används, hur väl de upplevs fungera och vad det är för omständigheter som gör att de fungerar mer eller mindre bra. Analysen baseras på 293 enkätsvar från företag med fler än 50 anställda. Rapporten redogör också för skillnader i metodval och arbetssätt mellan högpresterande och lågpresterande företag. Motsvarande studie genomfördes 1993, 1999 och 2005, varför jämförelser med användning och användningssätt under en tjugoårsperiod har kunnat göras. Rapporten avslutas med riktlinjer för att åstadkomma effektiv lagerstyrning.

Nyckelord: lagerstyrning, bets practice, materialstyrningsmetoder, enkätstudie, svenska företagDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 192457

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Transportteknik och logistik
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur