CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slam och Miljö i Europa

Sverige i botten - snabb omställning krävs

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 5 s.
[Rapport]

Slam från reningsverk får ett alltmer komplext och miljöfarligt innehåll av miljögifter, smittämnen och medicinska gifter. Deponering av detta miljöfarliga avfall på odlingsmark framstår som helt oacceptabel.

Rapporten ger en jämförande översikt av läget i några europeiska nationer. Schweiz och Nederländerna har helt stoppat slamspridning och övergått till förbränning. Tyskland förbränner mest slam i Europa. Sverige har de senaste åren haft en ohållbar utveckling med ökad slamspridning utan prioritering av slamförbränning.

Regering och kommuner behöver nu omgående stoppa slamspridning och i stället använda överkapacitet vid anläggningar för avfallsförbränning. Detta kan förhoppningsvis rädda anseende och förtroende för lantbruk, livsmedel, miljöteknik och miljöpolitik i Sverige.

Nyckelord: reningsverk, miljögifter, smittämnen, läkemedel, miljöfarligt avfall, lantbruk, livsmedel, fosfor, giftfri miljöDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-01-06.
CPL Pubid: 191107

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Hälsovetenskaper
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur