CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SEWSYS – ett verktyg för att bestämma källor till dagvattenföroreningar och pröva olika åtgärder

SEWSYS – a tool for analysis of stormwater pollution sources and evaluation of abatement strategies

Stefan Ahlman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Vatten (0042-2886). Vol. 62 (2006), 1, p. 39-48.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Dagvatten transporterar stora mängder toxiska ämnen till våra vattendrag. En substansflödesmodell har utvecklats för att möjliggöra analys av scenarier relaterade till föroreningsminskande åtgärder och källkontroll. Datormodellen har fått namnet SEWSYS och innefattar generering och transport av föroreningar i urbana avrinningsområden. Föroreningarnas källor är också beskrivna i modellen och inkluderar exempelvis materialkorrosion, bromsslitage och däckslitage. SEWSYS främsta egenskap är möjligheten att analysera föroreningar och dess mängder utifrån de bidragande källorna. För närvarande hanterar modellen 20 olika substanser som innefattar näringsämnen, metaller och organiska föroreningar. Det är möjligt att simulera både dagvatten och hushållsspillvatten, antingen i kombinerade eller i duplikata avloppssystem. Modellens möjligheter demonstreras i denna artikel genom ett urval av resultat från två tillämpade studier där SEWSYS använts för substansflödesmodellering. Baserat på den detaljnivå som modellen har i beräkningarna av dagvattenföroreningar och erfarenheter från flera tillämpade studier har SEWSYS visats sig vara ett användbart verktyg för att simulera dagvattenföroreningar och utvärdera åtgärder som bygger på källkontroll.

Nyckelord: heavy metals, nutrients, pollution load, pollution sources, source control, stormwater, substance flow modellingDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur