CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Diesel Oil and DME Performance In a Two-Stroke Free Piston Engine

Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Miriam Bergman (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Combustion Science and Technology, Gordon and Breach Science Publishers (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 18420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


CFD Modelling of a Free-Piston Engine Using Detailed Chemistry