CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuktsäkra kallvindar – bedömning utifrån riskanalyser av funktion och kostnad

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg och Teknik (0281-658X). Vol. 4/13 Takbyggnadsteknik (2013), 2013,
[Artikel, övrig]

I denna artikel beskrivs resultat från ett tvåårigt forskningsprojekt (Etapp III) vid Byggnadsfysik, Chalmers som avslutas till sommaren 2013. Inom projektet bedöms fuktsäkerheten för kallvindskonstruktioner utifrån riskanalyser bland annat baserade på avancerade beräkningsmodeller. I projektet kombineras erfarenheterna från två tidigare SBUF-finansierade projekt (Etapp I/II) som presenterats i en rad artiklar i Bygg & teknik,Hagentoft & Sasic (2007, 2009). I denna nya etapp (Etapp III ) har ett antal alternativa tekniska lösningar analyserats. Analysen visar spridning i teknisk funktion, speciellt avseende risk för fukt- och mögelskador samt kostnader baserad på sannolikheten för skador. Forskningsarbetet ingår också i ett internationellt IEA projekt (ECBCS-Annex 55, RAPRetro) se till exempel artikel i Bygg & teknik, Stein, Hagentoft et al (2011) Ytterst syftar arbetet till att identifiera tekniska lösningar med låg risk och livscykelkostnad. Resultat av denna studie kan användas som ett riskbaserat beslutsinstrument vid projektering, renovering eller vid utveckling av nya tekniska

Nyckelord: kallvindar, mögel, riskkonstruktion, riskanalysDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-08. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 182921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur