CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Source-separation in the existing urban water infrastructure: chances and challenges

Bronscheiding in bestaande infrastructuur: kansen en uitdagingen

Robin Harder (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jeroen Langeveld ; Francois Clemens ; Jules van Lier
WT-Afvalwater (1879-8780). Vol. 13 (2013), 2, p. 75-82.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

In de afgelopen 15 tot 20 jaar zijn verschillende nieuwe concepten ontwikkeld voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en op pilot-schaal toegepast en getest. Doelstelling hierbij is te komen tot een meer duurzaam afvalwatersysteem. De voordelen van de nieuwe concepten zijn onder meer de mogelijk om energie en grondstoffen uit afvalwater te winnen en de mogelijkheid om microverontreinigingen te verwijderen. Bronscheiding is één van onderzochte mogelijkheden. De bestaande infrastructuur voor afvalwater bestaat echter voor het grootste deel uit ofwel gemengde systemen of systemen waarin afvalwater en hemelwater worden gescheiden, waardoor het op grote schaal gescheiden inzamelen van bijvoorbeeld urine, zwart en grijs water geen eenvoudige zaak is. Echter, de vervanging van verouderde bestaande systemen of grootschalige renovatie van wijken biedt de mogelijkheid om over te gaan tot de invoering van bronscheiding in bestaande situaties. Iets dergelijks geldt bij renovatie van woningen voor de binnenhuisriolering. Het onderzoek naar nieuwe sanitatieconcepten heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van behandelingsconcepten en de uitgevoerde praktijktoepassingen betroffen betrekkelijk kleinschalige projecten in nieuwbouwsituaties. Dit artikel gaat in de mogelijkheden om te komen tot bronscheiding in bestaande situaties, hierbij is gekeken naar bestaande inzamel- en transportmethodes, maar er is ook een aantal niet direct voor de hand liggende mogelijkheden benoemd.

Nyckelord: nieuwe sanitatie, inzameling, transport, zwart waterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 182911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Infrastrukturteknik
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur