CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material- och produktionsstyrning

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Lund : Studentlitteratur, 2013. ISBN: 9789144090290.- 288 s.
[Bok]

Med material- och produktionsstyrning menas planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Det är ett ämnesområde som fått en allt större betydelse i takt med att marknader, produktion och materialförsörjning blir mer globala och kraven ökar på att kunna leverera med kortare och säkrare leveranstider, arbeta med mindre kapitalbindning och samtidigt på ett flexibelt sätt kunna tillhandahålla allt mer kundorderorienterade produkter. I den här boken behandlas material- och produktionsstyrning som ett sätt att åstadkomma effektiva och konkurrenskraftiga företag. Syftet med boken är att förmedla en komplett redovisning av ämnesområdet material- och produktionsstyrning på en grundläggande nivå. Boken redogör för olika arbetssätts och planeringsmetoders teoretiska bakgrund. Den beskriver de olika metodernas egenskaper från användningssynpunkt samt i vilka planeringsmiljöer de är mest lämpliga att använda. De teorier som beskrivs är genomgående sådana som tillämpas i företag världen över och som kan sägas utgöra något av best practice. Syftet med boken är därför också att den skall kunna användas som en praktisk vägledning vid utveckling och införande av nya system, rutiner och metoder för material- och produktionsstyrning i tillverkande företag. Boken är tänkt att användas som litteratur i grundläggande högskole- och universitetsutbildningar, lika väl som i kurser, certifieringsprogram och som uppslags- och referensbok för yrkesverksamma.

Nyckelord: material- och produktionsstyrning, produktionslogistik, logistik, prognostisering, huvudplanering, sälj- och verksamhetsplanering, materialstyrning, lagerstyrning, verkstadsplanering, detaljplanering, kapacitetsplanering, lärobokDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-13. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 181180

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Annan teknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur