CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Högpresterande fjärrvärmerör

High Performance District Heating Pipes

Bijan Adl-Zarrabi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Axel Berge (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
2012. ISBN: 978-91-7381-097-5.- 64 s.
[Rapport]

I ett fjärrvärmesystem är det viktigt att den producerade värmen levereras till konsumenterna med minsta möjliga förluster. Distributionssystemet ger upphov till den enskilt största delen av värmeförlusterna under rörsystemets livslängd. Frågan om storleken på värmeförlusterna har studerats alltsedan det första fjärrvärmesystemet byggdes. Syftet med projektet är att undersöka nya material med avseende på deras lämplighet som isoleringsmaterial för rörsystemet. Det finns idag kommersiellt tillgängliga produkter baserade på aerogel-kompositer och vakuumisoleringsteknik med omkring två till fyra gånger så bra isoleringsprestanda som polyuretanisolering. Det finns dock i dagsläget inga material som är speciellt anpassade för rörsystemet Prototyper av hybridisolerade fjärrvärmerör med aerogel-filtar och vakuumisoleringspaneler har tillverkats. Prototyperna har utvärderats i laboratoriemiljö och med hjälp av fältmätningar. Resultaten från undersökningen visade att aerogel-filtar och vakuumisoleringspaneler var kompatibla med polyuretanisolering och att det går att använda materialen i hybridisolering av fjärrvärmerör. En 10 mm aerogel-filt eller en 5 mm vakuumisoleringspanel förbättrar värmekonduktiviten hos röret (DN 100/225) med 15 %. En 10 mm tjock vakuumisoleringspanel ger en förbättring så stor som 30 %. Resultaten från fältmätningar med dubbelrör isolerade med vakuumpaneler är ännu inte kompletta men de befintliga temperaturmätningarna indikerar en klar minskning av värmeförlusterna. Projektet fokuserade på förbättring av rörsystemets termiska egenskaper. Det behövs ytterligare forskning och utveckling för att kunna använda dessa material på ett säkert sätt i ett fjärrvärmenät. Exempel på saker som måste undersökas är livslängden för de nya produkterna och ekologiska och ekonomiska aspekter relaterade till de nya materialen.


Fjärrsyn rapport 2012:16Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 176963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur