CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den svenska maritima näringen

Andreas Hanning (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Stockholm : Vinnova, 2013. ISBN: 978-91-86517-91-5.- 68 s.
[Rapport]

Inom ramen för VINNOVAs omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av närings¬livets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Föreliggande studie analyserar företag inom de marina och maritima näringarna. Denna studie är en översikt över de marina och maritima näringarna i Sverige 2007-2011. Studien är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som VINNOVA tagit initiativ till. Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer. I studien presenteras delar av den databas som tagits fram i projektet kortfattat, men ytterligare fördjupningar i materialet uppmuntras i samarbete med olika aktörer inom den maritima näringen.

Nyckelord: maritima närgingen, maritima kluster, sjöfart, klusteranalys, näringslivsanalysDenna post skapades 2013-04-26.
CPL Pubid: 176189

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur