CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lån till klimatanpassat byggande: En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader

Conny Overland (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik ; Mistra Urban Futures) ; Anders Sandoff (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik ; Mistra Urban Futures) ; Anders Hansson
Göteborg : Mistra Urban Futures, 2013. - 31 s.
[Rapport]

I denna förstudie undersöks hur synen på investeringars belåningsutrymme skiljer sig åt mellan aktörer på fastighetsmarknaden och inom bankväsen. Särskilt fokuseras hur sådana skillnader i synsätt kan påverka förutsättningarna för att erhålla lånefinansiering vid investeringar i fastigheter med lägre energianvändning – investeringar som skulle bidra till att möta klimatutmaningen. Vi finner skäl att tro att banker faktiskt inte nämnvärt värderar de positiva ekonomiska konsekvenser som följer av minskad energiförbrukning när de gör sina kreditbedömningar; detta kan leda till underinvestering i fastigheter med hög miljöprestanda. Detta kan vara problematiskt för fastighetsföretag som upplever begränsade finansieringsmöjligheter att genomföra värdeskapande investeringar, för samhället om det medför underinvesteringar och större externa kostnader, och även för bankerna själva då de på marginalen allokerar kapital till sämre tillgångar.

Nyckelord: Fastighet, Energieffektiv, Lån, värdering, certifiering, klimat, miljö


Mistra Urban Futures Report 2013:1Denna post skapades 2013-04-17. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 175756

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur