CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Markanvändningens effekter på växthusgaser, biologisk mångfald och vatten

Petra Andersson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori) ; Ulrika Palme (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Bromma : Naturvårdsverket, 2012. ISBN: 978-91-620-6509-6.- 38 s.
[Rapport]

Rapporten fokuserar på skötselmetoder inom skogsoch jordbruk och vilka effekter de får för växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet/kvantitet. Skogen spelar en allt större roll i klimatarbetet för att minska atmosfärens halter av växthusgaser, främst koldioxid. För den fysiska samhällsplaneringen är det viktigt att kunna diskutera olika utfall för olika markanvändning, både i tid och rum. Rapporten visar genom en systemanalytisk ansats att: De flesta skötselmetoder kan möta målen för växthusgasminskning, minimera påverkan på biologisk mångfald och vattensäkerhet, med undantag för intensivskogsbruk. Rapporten kan användas som diskussionsunderlag när olika miljömål konkurrerar.

Nyckelord: markanvändning, biologisk mångfald, klimat, vattenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 171672

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur