CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to describe all cubic Galois extensions?

Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Normat-Nordisk Matematisk Tidskrift (0801-3500). Vol. 59 (2011), 3-4, p. 117-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

All cubic Galois extensions of rational numbers are described by canonical minimal polynomials, which can be computed using a "sieving" algorithm.

Nyckelord: cyclic cubic field, Galois group, Eisenstein integer.Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2013-06-11.
CPL Pubid: 171053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur