CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mellan profession och akademi. Reflektioner kring arkitekturforskningens egenart.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
FORMakademisk (1890-9515). Vol. 1 (2009), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Artikeln vill belysa frågan om arkitekturforskningens egenart som forskningsdisciplin med hänsyn till dess kritiska betydelse för arkitektyrkets professionella och akademiska framtid. Frågan sträcker sig långt utanför den arkitektoniska eller konstnärliga världens begränsningar och uppfordrar till att inom hela forskningssamhället pröva radikalt nya begrepp om vetenskaplighet och kanske i synnerhet pröva gränserna för var skillnaden går mellan strikt vetenskaplig sanning i en absolut mening och vad som är en professionsrelevant kunskap. Kan det vara så att den nya profil för forskning i och om arkitektur som ser ut att växa fram håller på att bryta ny mark och öppna nya forskningsfronter ur metodologisk synvinkel inom ett vidare vetenskapssamhälle? Kan vi göra en skillnad mellan forskning om arkitektur och den utforskande handling som ryms i den gestaltande akten som sådan, i en utforskande arkitektur? Framställningen bygger på ett underlag av ett antal aktuella avhandlingar i det nordiska och europeiska sammanhanget där författaren varit indragen i olika roller som medlem av jury, som opponent eller handledare.

Nyckelord: arkitekturforskning, akademi, profession, forskning, vetenskapsteori


Elektronisk publiceringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 167788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur