CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektivisering av sjöräddningstjänsten

Jonas Carlsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Martin Sommer (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Dagens metod för att förmedla positioner, dirigera räddningsenheter och beskriva sökområden är idag fylld av olika faktorer som gör processen osäker, komplicerad och tungrodd för operatören på en sjöräddningsenhet. Rapporten undersöker därför möjligheterna att använda en tidigare vagt utnyttjad funktion i Automatic Identification System:et (AIS) till att skapa ett digitalt hjälpmedel för användning inom sjöräddning. Hjälpmedlet använder Aids to Navigation (AtoN:s) för att beskriva positioner samt sökområden direkt på en sjöräddningsenhets digitala sjökortsdisplay. Rapporten undersöker även hur de mänskliga faktorerna Situational Awareness, Workload och Stress påverkas av det digitala hjälpmedlet. För att jämföra det konventionella sättet att förmedla positioner och sökområden med det digitala, genomfördes ett jämförande forskningsförsök. Resultatet av detta var att tiden till insats för räddningsenheten minskade, samtidigt som navigatörens situationsmedvetenhet ökade, mentala arbetsbelastning och stress minskade vid användning av det digitala hjälpmedlet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur