CPL - Chalmers Publication Library

Effektivisering av sjöräddningstjänsten

Författare och institution:
Jonas Carlsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik); Martin Sommer (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
47
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Dagens metod för att förmedla positioner, dirigera räddningsenheter och beskriva sökområden är idag fylld av olika faktorer som gör processen osäker, komplicerad och tungrodd för operatören på en sjöräddningsenhet. Rapporten undersöker därför möjligheterna att använda en tidigare vagt utnyttjad funktion i Automatic Identification System:et (AIS) till att skapa ett digitalt hjälpmedel för användning inom sjöräddning. Hjälpmedlet använder Aids to Navigation (AtoN:s) för att beskriva positioner samt sökområden direkt på en sjöräddningsenhets digitala sjökortsdisplay. Rapporten undersöker även hur de mänskliga faktorerna Situational Awareness, Workload och Stress påverkas av det digitala hjälpmedlet. För att jämföra det konventionella sättet att förmedla positioner och sökområden med det digitala, genomfördes ett jämförande forskningsförsök. Resultatet av detta var att tiden till insats för räddningsenheten minskade, samtidigt som navigatörens situationsmedvetenhet ökade, mentala arbetsbelastning och stress minskade vid användning av det digitala hjälpmedlet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167735
Posten skapad:
2012-12-13 16:01
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format