CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den svenska handelsflottans beredskap inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen

Louice Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Ett ikraftträdande av barlastvattenkonventionen skulle innebära att fartyg från och med 2016 måste uppfylla regel D-2 i konventionen. Regel D-2 ställer krav på utsläpps innehåll av fartygs barlastvatten med avseende på patogener och organismer. Lösningen på D-2 kommer sannolikt innebära att flertalet fartyg måste installera ett typgodkänt behandlingssystem ombord som renar barlastvattnet till godkända gränsvärden. Rapportens syfte är därför att kartlägga beredskapen ur tre olika rederigruppers perspektiv inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen. Rapporten belyser även rederiernas syn på ett hypotetiskt ikraftträdande. För att uppskatta beredskapen har två huvudsakliga metoder använts; litteraturstudier och intervjuer. Resultatet av studien pekar på en varierad beredskap mellan de tre olika rederigrupperna, men enligt undersökningen är det idag uppskattat att omkring 10 % av den svenska handelsflottans fartyg har ett behandlingssystem för barlastvatten installerat.

Nyckelord: Barlastvattenkonventionen, BWMC, Främmande arter, BarlastvattenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur