CPL - Chalmers Publication Library

Den svenska handelsflottans beredskap inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen

Författare och institution:
Louice Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
50
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ett ikraftträdande av barlastvattenkonventionen skulle innebära att fartyg från och med 2016 måste uppfylla regel D-2 i konventionen. Regel D-2 ställer krav på utsläpps innehåll av fartygs barlastvatten med avseende på patogener och organismer. Lösningen på D-2 kommer sannolikt innebära att flertalet fartyg måste installera ett typgodkänt behandlingssystem ombord som renar barlastvattnet till godkända gränsvärden. Rapportens syfte är därför att kartlägga beredskapen ur tre olika rederigruppers perspektiv inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen. Rapporten belyser även rederiernas syn på ett hypotetiskt ikraftträdande. För att uppskatta beredskapen har två huvudsakliga metoder använts; litteraturstudier och intervjuer. Resultatet av studien pekar på en varierad beredskap mellan de tre olika rederigrupperna, men enligt undersökningen är det idag uppskattat att omkring 10 % av den svenska handelsflottans fartyg har ett behandlingssystem för barlastvatten installerat.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Nyckelord:
Barlastvattenkonventionen, BWMC, Främmande arter, Barlastvatten
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167728
Posten skapad:
2012-12-13 15:12
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format